O kierunku

Streszczenie uzasadnienia decyzji o przyznaniu certyfikatu „Studia z Przyszłością” w I edycji konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz agencję PRC.

                Kierunek studiów protetyka słuchu (studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki) prowadzony jest na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach Katedry Biofizyki. Kierunek ten wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesną koncepcją kształcenia, wartościowym, unikatowym programem studiów oraz silną orientacją praktyczną, odpowiadającą potrzebom rynku pracy. Studia cechuje najwyższy poziom kształcenia o silnym ukierunkowaniu na interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje absolwentów. Za programem, opracowanym przez Katedrę Biofizyki i Zakład Protetyki Słuchu, stoi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych studiów, współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, wymiana doświadczeń z otoczeniem społecznym uczelni oraz połączenie teorii z praktyką.

                Inspiracją do utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu była refleksja nad prognozami demograficznymi dla Polski, występujący niedostatek wysoko kwalifikowanych kadr w tej dziedzinie oraz brak ścieżki rozwoju dla osób uprawiających zawód protetyka słuchu. Magister protetyki słuchu będzie skutecznym partnerem lekarza audiologa w działaniu diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnym na rzecz środowiska ludzi z zaburzeniami słuchu. Absolwent kierunku będzie właściwie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z przeprowadzeniem kompleksowych badań słuchu, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych, dopasowaniem aparatów słuchowych, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta oraz sprawowaniem opieki nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Ponadto będzie doskonale zorientowany w najnowszych technologiach, metodach i sposobach wspierania osób niedosłyszących.

                Program studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu obejmuje dyscypliny naukowe z zakresu medycyny, biofizyki, akustyki, statystyki, elektroniki i elektrotechniki, wraz z elementami nauk społecznych i ekonomicznych. Są to zatem studia interdyscyplinarne, poszerzające wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwenta oraz realnie poprawiające konkurencyjność na wymagającym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w punktach protetycznych, klinikach otolaryngologicznych, placówkach diagnostycznych, na uczelniach a także w ośrodkach dla osób niedowidzących i niewidomych czy domach pomocy społecznej.

                Kierunek istnieje od roku 2014/15. Obecnie jest jedynym w Polsce, kształcącym w zakresie protetyki słuchu na studiach drugiego stopnia. W trakcie tworzenia kierunku studiów Uczelnia nawiązała kontakt z potencjalnymi pracodawcami, konsultując z nimi Ramowy Program Nauczania. Co ważne, do udziału w procesie dydaktycznym pozyskano osoby aktywne zawodowo, cenione przez środowisko oraz zagwarantowano studentom praktyki zawodowe pozwalające na nabycie umiejętności aplikacyjnych w rzeczywistym środowisku pracy. Innowacyjność kształcenia związana jest zatem z realnym dostępem do wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, klinicznego i pomiarowego.

                Opracowany program nauczania niesie ze sobą wiele wartościowych, autorskich elementów niespotykanych w prowadzonych dotąd studiach licencjackich, poszerzając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie protetyki słuchu. Pozwala on na uzyskanie nowych umiejętności zawodowych osobom pracującym jako protetycy słuchu, a w konsekwencji na poprawę jakości życia osób niedosłyszących. Wśród innowacji w modelu kształcenia występuje ukierunkowanie prac magisterskich na praktyczne wykorzystanie ich wyników w pracy z osobami niedosłyszącymi, a także niedowidzącymi i niewidomymi. Podczas tworzenia prac mają dostęp do specjalistycznych pracowni wyposażonych w sprzęt nowej generacji.

                Od początku istnienia kierunku, studenci I roku mają już na swoim koncie udział w przygotowaniu sympozjum „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” (kwiecień, 2015) oraz uczestnictwo w VII Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej. Warto podkreślić, że studenci Koła Naukowego Protetyków Słuchu na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Medycyna Fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii” (czerwiec, 2015) zdobyli I nagrodę w konkursie Młodych Badaczy. Co zaowocowało publikacją pracy w monografii „Biofizyka a medycyna”.

                Opracowany program kształcenia przewiduje dostarczenie podstaw teoretycznych w obszarze nauk medycznych i technicznych oraz wykształcenie podstawowych umiejętności i kompetencji praktycznych w obszarze nauczanej dyscypliny, przy zachowaniu proporcji odpowiednich dla ogólnoakademickiemu profilowi studiów.

Zobacz także